PSD

JA slide show
ฝ่าวิกฤติโรงหีบน้ำมันปำล์มดิบขนำดเล็กสู่กำรผลิตน้ำมันปำล์มดิบเกรดพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยี ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน (แบบแก๊สซิไฟเออร์)
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019 เวลา 12:17 น.

การประชุมสัมมนา เรื่อง “ ฝ่าวิกฤติโรงหีบน ้ามันปาล์มดิบขนาดเล็กสู่การผลิตน ้ามันปาล์มดิบเกรดพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยี ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน (แบบแก๊สซิไฟเออร์) ” โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน ้ามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ ห้อง 602 อาคารกฤษณาชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล ปัญหาของโรงหีบน ้ามันปาล์มขนาดเล็ก คือคุณภาพน ้ามันปาล์มดิบที่ผลิตได้มีคุณภาพต่้า โดยคุณสมบัติ ทางเคมีหลักที่ใช้ในการก้าหนดคุณภาพน ้ามันปาล์มดิบคือ ปริมาณกรดไขมันอิสระและค่าโดบี มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
สวัสดีปีใหม่ 2562
วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2019 เวลา 09:31 น.

 logoLight_1ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ได้จัด ผลไม้ และกระเช้า มอบผู้ใหญ่ เป็นวาระพิเศษสวัสดีปีใหม่ 2562

มอบผลไม้ รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา  มหากาญจนกุล พร้อมเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์

อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญร่วมเสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4 : อาหารปลอดภัน "สบายใจเมื่อรับประทาน"
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:36 น.

จัด เสวนาซีรีย์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4 : อาหารปลอดภัย "สบายใจเมื่อรับทาน" 

things-to-know-about-trans-fat-04ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มห่าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เล็งเห็นถึงการตระหนักและความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค เข้าใจและเลือกใช้วัตถุดิบในอาหารอย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย กรดไขมันทรานส์

อ่านเพิ่มเติม...
 
SPARK STSP Innovation Fair 2018
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 เวลา 10:00 น.

30859210_2103418006341266_764679921_n ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา ได้เข้าร่วมงาน  "SPARK STSP Innovation Fair 2018"

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ Hatyai Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้า Central Festival อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ "นวัตกรรมการใช้น้ำยางพาราในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ"

โดยคณะวิจัย รศ.ทรงกรด  จารุสมบัติ, วัตยุทธ  เฟื่องวีวัฒน์, ปิยะวดี  บัวจงกล, วรารัตน์  หาคำ 

การบรรยายครั้งนี้ ได้ รศ.ทรงกรม  จารุสมบัติ เป็นผู้บรรยาย 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนา "การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อให้ได้น่ำมันปาล์มดิบเกรดเอโดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบลมร้อน"
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 09:48 น.

การประชุมสัมมนา

"การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อให้ได้น่ำมันปาล์มดิบเกรดเอโดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบลมร้อน"

ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน ได้จัดการประชุมสัมมนา ขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ ห้อง 602 อาคารกฤษณาชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

หลักการและเหตุผล 

ปาล์มน้ำมันจัดเป็นหนึ่งในพืชเศณษฐกิจ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกในแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นหลัก ราคาน้ำมันดิบที่หีบได้จากผลปาล์มจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำมัน โดยใช้ปริมาณกรดไขมันอิสระและค่าโดบี้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท 2 ประเภท คือ น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอ และน้ำมันปาล์มดิบเกรดบีทำให้ราคาในตลาดต่างกัน ซึ่งแต่เดิมผลิตน้ำมันปาล์มเกรดบีสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตจนเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบเกรดเอได้ก็สามารถสร้งรายได้เพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...


หน้า 1 จาก 5
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน

-Video-
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
You are here: Home